Wednesday, October 19, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Hoa màu cam - Orange-colored blossoms

These flowers are so gorgeous. We know not their name yet they exist quietly and beautifully beside us nonetheless. (Photos: Quỳnh An/Vegan VN)

Những đóa hoa cam bé nhỏ này thật xinh. Mình không biết tên nhưng hoa vẫn hiện hữu âm thầm và tuyệt vời bên cạnh chúng ta. (Ảnh: Quỳnh An/VNAC)