Saturday, February 12, 2011

Vì Sao Ăn Chay: Cách mạng của con tim (Andrew Kirschner)

Vegan Revolution by Andrew Kirschner - positive societal changes seem to indicate that we're approaching a change for the better in consciousness and lifestyle. Music by the Beatles, written by John Lennon.

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well, you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know that you can count me out
Don't you know it's gonna be all right
All right, all right...Trong những năm gần đây có nhiều thay đổi trong xã hội, cho thấy nhân loại đang tiến về một tầng tâm thức và lối sống tốt hơn. Video với tựa đề "Cách mạng ăn chay" do Andrew Kirschner thực hiện, nhạc phẩm "Cách mạng," tác giả John Lennon, trình bày ban Beatles.

Bạn bảo muốn cách mạng
Bạn cũng biết rồi
Tất cả chúng ta đều muốn đổi thế giới
Bạn bảo đó là tiến hóa
Bạn cũng biết rồi
Tất cả chúng ta đều muốn đổi thế giới
Nhưng khi bạn nói về hủy diệt
Bạn biết rằng sẽ không có tôi
Bạn biết rằng mọi việc sẽ không sao
Sẽ không sao, không sao...