Sunday, January 16, 2011

Cười Cười Cười: Đúng nhưng không thật - True but not truthful


Đúng nhưng không thật (please scroll down for English)

- Ở đây có bao nhiêu dân?

- Dưới 1.000.

- Cụ thể hơn chút nữa?

- 11 người.

True But Not Truthful

- What is the population here?

- Under 1,000.

- Can you be more specific?

- 11.