Friday, January 07, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Tình bạn mang niềm vui - Friends Bring Joy

Tình bạn mang lại niềm vui
May friends bring you joy