Lời Ngỏ (About Us)


To our English-speaking friends,

"Ăn chay" in Vietnamese literally means "eat vegetarian". The volunteer team from our site - vegetarians and friends - aspires to feature posts that contribute to a more healthy, uplifting, and compassionate lifestyle in today's world.

You may use original photos by VietnamAnChay.com for the common good. Crediting the source would be nice.

We gladly welcome your collaboration and sincerely thank you for your loving support.

Contact us at Info@VietnamAnChay.com

Cùng quý vị và các bạn thân mến,

Trang Việt Nam Ăn Chay chia sẻ các thông tin hữu ích với ước vọng được góp phần xây đắp một lối sống lành mạnh, thăng hoa và từ ái hơn trong thế giới chúng ta ngày nay.

Việt Nam Ăn Chay rất hoan nghênh sự cộng tác của quý bạn đọc.

Quý vị và các bạn cũng có thể tùy nghi sử dụng bài viết và hình ảnh nguyên thủy từ VietnamAnChay.com cho lợi ích chung. Cám ơn quý bạn ghi rõ nguồn.

Xin chân thành đa tạ sự chiếu cố của quý độc giả.

Ban Biên Tập Việt Nam Ăn Chay

Info@VietnamAnChay.com

www.VietnamAnChay.com
Chia sẻ thông tin liên quan đến nếp sống ăn chay, từ ái, lành mạnh. (Sharing info on the compassionate and healthy plant-based lifestyle.)