Friday, October 14, 2016

Sống Xanh: Bao nhiêu cây không bị đốn trong năm...Bao nhiêu cây không bị đốn trong năm...

1 năm không dùng giấy = 8,5 cây

1 năm không ăn thịt bò = 3.432 cây