Tuesday, November 04, 2014

Bạn Thú Mến Yêu: Chú cún Mocha đàn guitar

Mocha likes to play the guitar with his "daddy", with all heart and concentration... Thank you, creative Mocha!

Mocha thích đàn guitar cùng "Cha", với tất cả sự tập trung và tâm hồn... Cám ơn Mocha đầy sáng tạo nhé!