Thursday, October 30, 2014

Cười Cười Cười: Xúc-xích tốc hành...

A prank to thank... Pigless sausage - how about it?

Xúc-xích tốc hành...

Phản ứng tự nhiên: "Nhân chi sơ tính bổn thiện"...