Thursday, December 20, 2012

Vườn Nhạc: Đưa em tìm động hoa vàng (Duy Quang)

Đưa em tìm động hoa vàng
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Duy Quang (1950-2012)