Wednesday, March 07, 2012

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Chả lụa chay - Nguyễn thị Thanh (Silken vegan ham)

Silken vegan ham
For recipe in English, please write: Info@VietNamAnChay.com

Chả lụa chay
Hướng dẫn: Nguyễn thị Thanh