Thursday, February 09, 2012

Truyền Thống Ăn Chay: Nên ăn chay (Hòa thượng Thích Giác Nhiên)

The Most Venerable Thích Giác Nhiên encouraged all Buddhists to adopt a lifetime vegan diet and adhere to the five basic Buddhist precepts (no killing, no lying, no stealing, no engaging in sexual misconduct, no consuming intoxicants).

Trích đoạn từ Phật Pháp Vi Diệu do Hòa thượng Thích Giác Nhiên chủ giảng tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam.