Wednesday, November 30, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Sóc nâu lựa chọn - Brown squirrel about to make a decision

Umm... Which one now?
À, chọn món nào đây?