Thursday, November 17, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Đôi bạn - Two friends

Đôi bạn
Two friends

Horses eat grass and hay. Horses who live with humans can eat barley, corn, oats, and bran. Horses are quick, strong, and sensitive. They communicate with facial expressions; their nostrils, eyes, and ears help reveal their moods. They are gregarious (they band together) and obedient (they listen to the leader of the herd). They also have a good memory (second only to elephants). Horses can live up to 25-30 years. A beautiful species on our planet!

Ngựa là loài ăn chay. Ngựa sống với người có thể ăn bo bo, bắp (ngô), yến mạch, và cám. Như chúng ta biết, ngựa rất khỏe và nhanh, ngoài ra ngựa cũng rất nhạy cảm. Ngựa nói chuyện với nhau nhờ vào những diễn dạt trên gương mặt; mũi, mắt, và tai ngựa cũng cho chúng ta biết tâm trạng của ngựa ra sao.

Loài ngựa sống hợp đàn và rất vâng lời ngựa đầu đàn. Ngựa cũng nhớ dai, chỉ sau loài voi mà thôi. Đời sống tự nhiên của ngựa khoảng 25 đến 30 năm. Một chủng loại đẹp trên hành tinh của chúng ta!