Sunday, November 13, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Bướm đậu trên rùa - Butterflies on Turtle

Land softly, love...
Cánh rất nhẹ như mây mềm trên gió...

Our world has many beautiful and intelligent species. Please tread gently on our environment and preserve her inhabitants. Thank you.

Thế giới chúng ta có nhiều chủng loại thông minh và xinh đẹp. Hãy bước rất khẽ trên Địa Cầu và gìn giữ cư dân nơi đây. Chân thành cảm tạ.