Tuesday, September 27, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Khỉ đột và vịt con (Gorilla and duckling)

Gorilla and duckling. Such a loving gaze for the little one! 
Khỉ đột âu yếm nhìn vịt con. 

Do you know:
  1. Gorillas are shy. 
  2. Gorillas rarely attack humans, yet regrettably humans are their main predators. 
  3. A gorilla can be as tall as 6 feet (1.8 meters). 
  4. Gorillas are vegetarian. Their diet includes wild celery, bamboo, thistles, stinging nettles, bedstraw, and fruits.  
  5. Gorillas love their family, which can have as many as 30 members. Usually the male is the head of household.
 Bạn có biết:
  1. Khỉ đột rất nhút nhát.
  2. Khỉ đột hiếm khi tấn công loài người, chỉ có loài người mới săn bắt dã nhân.
  3. Khỉ đột có thể cao lên đến 1 mét 8 (6 feet).
  4. Khỉ đột ăn chay - các thức ăn của khỉ đột bao gồm cần tây ngoài hoang dã, tre, cây kế, cây lá han, rơm, và trái cây. 
  5. Khỉ đột rất yêu thương gia đình, có khi lên đến 30 thành viên. Thường thì giống đực là gia trưởng.