Saturday, August 27, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Chim và ngựa vằn (Bird and Zebra)

Save a little for me. 
Chừa cho tớ một chút.