Saturday, April 23, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bánh ích lá dứa - Steamed glutinous rice flour pandan conical dumplings (Bonsai)

Steamed glutinous rice flour pandan conical dumplings: the name says it all for "bánh ích lá dứa," an authentic vegan Vietnamese dessert / anytime snack. In celebration of Worldwide Vegan Bake Sale 2011 (April 24 - May 1), it's an interesting sweet to make - and relish.

Bánh ích lá dứa  
Hướng dẫn: Đầu bếp Bonsai / Thư viện Toàn cầu