Wednesday, February 16, 2011

Vườn Nhạc: Tình thương - Love (John Lennon)

John Lennon (1940-1980) lived the message of peace and love. A song written and performed by John himself is simply exquisite. It is called "Love."

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved

Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved

Love is you
You and me
Love is knowing
we can be

Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved.Một bài hát của ca nhạc sĩ John Lennon (1940-1980) với tựa đề "Love" (Tình thương).

Tình thương có thật
Thật có là tình thương
Tình thương là cảm nhận
Cảm nhận được tình thương
Tình thương là muốn
được thương yêu.

Tình thương là ve vuốt, đó là tình thương
Tình thương là vươn tới, vươn tới tình thương
Tình thương là hỏi
để được thương.

Tình thương là em
Em và ta
Tình thương là biết
mình có thể là.

Tình thương vốn tự do
Tự do là tình thương
Tình thương là sống
Sống trong tình thương
Tình thương là cần
để được thương.