Thursday, February 17, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Hân hạnh - Pleased to meet you

Hân hạnh.
Pleased to meet you.
Enchanté!