Saturday, January 01, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Năm mới suy tư (New Year contemplation)

Năm mới thấy hồn mình trong chiếc lá
New Year contemplation: Seeing myself in a young leaf