Saturday, November 12, 2011

Cười Cười Cười: Hỏi Xoáy Đáp Xoay "Thu & Thơ" (22/10/11) - Vietnamese Comedy

A popular comedic duo shoot the breeze about autumn verses. Vietnamese language is so beautiful!

"Em không nghe mùa thu..."