Thursday, October 06, 2011

Cười Cười Cười: Hỏi Xoáy Đáp Xoay (Tuổi thơ GS Xoay)


A comedic duo on a popular Vietnamese TV show. Add laughter to your life - experts say it's healthy! Click here for a Seinfeld clip: Kramer talks to George about life. It's hilarious!

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"... 

Chút thư giãn với chương trình "Hỏi Xoáy Đáp Xoay," Trần Xoáy hỏi thăm về tuổi thơ Giáo sư Cù Trọng Xoay.