Bạn Thú Mến Yêu: Cứu bạn - Rescue me

How do I get out of this? 
Làm sao ra?