Bạn Thú Mến Yêu: Tình bạn vô giá

The companionship between animals and humans is priceless. 
Tình bạn vô giá giữa loài vật và loài người.